Integritetspolicy

1.Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi inom Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB AB, Scheelegatan 23, 212 28 Malmö, email: info@armaturexpo.se, (”Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB AB tillhandahåller

tjänster och produkter och i övrig kontakt med Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto på kundwebb (”Armaturexpo & Belysningskonsult Syd ABkonto”) hos Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina, dina kunders, dina mottagares och dina avsändares personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB är personuppgiftsansvarig för Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB’s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Armaturexpo & Belysningskonsult Syd ABs konto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna köpa våra produkter och tjänster eller kontakta oss för information och uppföljning måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB samlar in och behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna utföra våra tjänster när du genomför ett köp via vår webbplats, när du beställer någon av våra tjänster via vår kundtjänst eller när du skickar elektroniska beställningar på våra tjänster. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB och för att Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och produkter.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontot. Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor"

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Då våra tjänster och produkter skiljer sig åt behöver inte alla uppgifter nedan vara tillämpliga på alla tjänster som utförs.

4.1 För dig som är kund till Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB

De personuppgifter Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kan samla in och behandla om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra tjänster är:

• Namn (och i förekommande fall personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

• Adress

• Telefonnummer och e-post

• Faktureringsuppgifter

• Kundnummer

• Inköpsstatistik

• Leveransadress

4.2 För dig som är avsändare eller mottagare.

De personuppgifter Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kan samla in och behandla om dig som är avsändare/mottagare av en leverans är

• Namn (och i förekommande fall personnummer, nationellt id eller organisationsnummer), Adress

• Telefonnummer och e-post

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB så behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB dina personuppgifter i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av leverans, fakturering och

tillhandahållande av support

• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Armaturexpo & Belysningskonsult Syd ABs tjänster;

• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;

•Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;

• Bedöma vilka betalningsvillkor vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering:

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

• Administrera kontoinnehavet;

• Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter och möjlighet att hantera flera adresser.

5.3 För dig som är avsändare eller mottagare

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som avsändare/mottagare, såsom genomförande av

leverans, tillhandahållande av support;

• Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor, ändra leveransdag och rätta felaktiga uppgifter

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

.6.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kontoinnehavare, dina inköp samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig bästa möjliga tjänster och produkter.

6.2 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.3 I vissa fall kan Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav eller för att fullgöra våra förpliktelser enligt de villkor som gäller för transporter av gods.

7. Profilering

7.1 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kan behandla dina personuppgifter genom

profilering om du är kund/kontoinnehavare. Om du är kund/kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår kundwebb, om vilka av våra varor och tjänster samt erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta info@armaturexpo.se. När Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB har mottagit din anmälan kommer Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna

Integritetspolicy. Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB.

8.3 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge

Kontoinnehavaren har ett Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB konto.

8.4 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB sparar personuppgifter om utförd leverans i högst 12 månader efter det att leveransen utfördes om inte annat har avtalats med kunden. samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster för att kunna genomföra den tjänst du har beställt med så bra service som möjligt.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje

part, såsom till Armaturexpo & Belysningskonsult Syd ABs koncernbolag, anslutna åkerier och

andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster för att kunna genomföra den tjänst du har beställt med så bra service som möjligt.

9.2 Tredje part som Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB lämnar ut information till eller på

annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att genomföra den köpta tjänsten.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Armaturexpo & Belysningskonsult Syd ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kan komma att överföra dina personuppgifter till

land utanför EU/EES, om någon av Armaturexpo & Belysningskonsult Syd ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy

Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn med hänvisning till ändrad lagstiftning eller praxis på området.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder, kontoinnehavare, avsändare och mottagare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg

12. Dina rättigheter

12.1 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att

rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära:

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats

eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Armaturexpo & Belysningskonsult Syd AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgifts-behandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

12.7 Om du inte vill att behandlar dina person-uppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@armaturexpo.se När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar merinformation om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy på vår/våra webbplatser.

14. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.